21.08.2019 - Anunț - Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice conform H.G. nr. 907/29.11.2016 (toate etapele) pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare parcare str. I.L. Caragiale”

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUN. CÂMPINA, cu sediul în Câmpina, strada Republicii, nr. 16A, cod poştal 105600, telefon / fax 0344-108513, e-mail: piataagro@piatacampina.ro , vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului: Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice conform H.G. nr. 907/29.11.2016 (nota conceptuală, tema de proiectare, SF/DALI, documentația pentru obținere avize, proiect pentru autorizarea lucrărilor și proiectul tehnic de execuție) pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare parcare str. I.L. Caragiale ”.

1. Obiectivul general este: Întocmirea documentațiilor tehnico-economice conform H.G. nr. 907/29.11.2016, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Amenajare parcare str. I.L.Caragiale”. Documentațiile se elaborează pe etape și cu respectarea conținutului-cadru, astfel:
a)    Etapa I: - Nota conceptuală; - Tema de proiectare.
b)    Etapa a II-a: -SF/DALI trebuie să respecte conținutul cadru în conformitate cu prevederile legale (HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice); - Expertiza tehnică; - Studiu geotehnic; - Studiu topografic vizat OCPI; - Întocmire documentație pentru obținerea Certificatului de Urbanism și avizelor solicitate de la autoritățile desemnate; - Analiza cost- eficacitate.
c)    Etapa a III-a: - Proiect pentru avizarea executării lucrării; - Documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire; -Detalii de execuție; - Caiet de sarcini.
d)    Etapa a IV-a: - Proiectul tehnic de execuție; - Deviz general estimativ; -Verificare proiect; - Asistență tehnică.
        Obiectivul de investiții are în vedere amenajarea unei parcări pe terenul situat în intravilanul Municipiului Campina, pe str. I.L. Caragiale - Bazar, în suprafață de 1464 mp, acesta fiind încadrat în categoria curți construcții.
        După fiecare etapă elaborată, prestatorul va prezenta documentele întocmite în vederea aprobării acestora, conform H.G. nr. 907/29.11.2016. De asemenea, prestatorul, pe parcursul întocmirii documentației tehnico-economice, își asumă obligația preluării de propuneri și recomandări venite din partea autorității contractante.

2. Sursa de finanţare: Subvenție din Bugetul Local
3. Procedura de atribuire: Achiziţie directă
4. Tip contract: Servicii.
5. Cod CPV: 71242000-6 Pregătire de proiecte și proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
6. Valoarea estimată totală: 16.500,00 lei, exclusiv TVA
7. Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut.
8. Condiții contract:
•    Se solicită cedarea dreptului de proprietate intelectuală și drepturi de autor asupra documentației beneficiarului.
•    Se vor respecta etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice conform H.G. nr. 907/29.11.2016, astfel: elaborarea SF/DALI este condiționată de aprobarea prealabilă de către beneficiarul investiției a notei conceptuale și a temei de proiectare; elaborarea proiectului tehnic de execuție este condiționată de aprobarea prealabilă a indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul Local al Mun. Câmpina și apoi emiterea autorizației de construire a lucrării.
•    Durata contractului: 60 de zile de la primirea ordinului de începere. Plata privind prestarea serviciilor se va efectua în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii pentru serviciile prestate și recepționate.

9. Condiţii de participare: Ofertanții vor prezenta oferta tehnică în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Documentațiile tehnico-economice se elaborează de către operatori economici sau persoane fizice autorizate care prestează servicii de proiectare în domeniu. Ofertanții vor depune:
•    Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016;
•    Declaraţie privind neîncadrarea în art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016;
•    Certificat constatator eliberat de ONRC din care să reiasă corespondenţa obiectului de activitate cu obiectul contractului – în original sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informaţiile cuprinse in certificatul constatator trebuie să fie reale / actuale la data limită  de depunere a ofertelor;
•    Informaţii generale.
Ofertantul trebuie să îndeplinească toate condiţiile de participare pentru a putea fi declarat admis.

10. Modul de prezentare a propunerii tehnice: Ofertantul va prezenta descrierea serviciilor care urmează a fi prestate.
11. Modul de prezentare a propunerii financiare: Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate. Prețul se va exprima în lei, exclusiv TVA și se va completa în formularul de ofertă.
În cazul în care prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare, oferta va fi considerată inacceptabilă.
12. Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile de la    termenul limită de depunere a ofertelor.
13. Termen de prestare: 60 de zile de la data semnării contractului.  
14. Garanție de bună execuție: 5% din prețul contractului, fără TVA.
Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție de către ambele părți.

Înainte de elaborarea ofertei, este obligatorie vizita la obiectiv.
Ofertantul va prezenta oferta în limba română care va cuprinde: documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară. Răspunderea pentru modul în care este elaborată oferta va aparține în exclusivitate ofertantului.
Oferta va fi transmisă în plic închis, sigilat şi ştampilat  la adresa: Câmpina, strada Republicii nr. 16A. Data limită de primire a ofertei este: 04 Septembrie 2019, ora 14°°. La depunere, plicul va fi însoţit de o scrisoare de înaintare cu specificaţia contractului pentru care se depune oferta. Oferta depusă la o altă adresă, sau după data limită și ora limită de depunere, nu va fi luată în considerare.
Ofertantul declarat câştigător va posta oferta financiară în catalogul electronic  SICAP în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării din partea autorităţii contractante în acest sens.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefon 0344/108513. Persoană de contact: Honciu Gabriela – consilier achiziţii publice.

Documentația de atribuire (formulare, propunere de contract, schițe, planuri, etc.), se va putea obține în urma unei solicitări scrise: pe email piataagro@piatacampina.ro , fax 0344108513 sau la sediul autorității contractante.


Director,                                                                                                                                
Tudor Alexandra Elena

Contabil Șef,
Vlad Angela

12.04 .2019 - Anunț închiriere spații comerciale din Complexul CORP C1 al Pieței Centrale

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE  A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru:

- Închiriere spații comerciale din Complexul CORP C1 al Pieței Centrale, după cum urmează:
1. Un spațiu comercial (F1) în suprafață de 14 mp;
DESTINAȚIE: comercializare produse agroalimentare, articole nealimentare de cerere curentă precum și alte produse meșteșugărești conform HGR                       nr. 348/2004 ;
Prețul de pornire al licitației este de 2,5 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina din 31.01.2019. Tariful de închiriere este scutit de TVA.
2. CORP C1 TARABE:
- Închirierea a 3 (trei) amplasamente pentru comercializare legume -zarzavat și flori;
- amplasament sector legume – zarzavat în suprafață de 2 mp (11A/12A);
- amplasament sector legume – zarzavat în suprafață de 2 mp (15A/16A);
- amplasament sector flori în suprafață de 2 mp (7C).
Se licitează numai spațiul destinat comerțului.
Prețul de pornire al licitației este de 6,6 lei/mp/zi. Tariful de închiriere este scutit de TVA.

PASUL DE LICITAȚIE : Pasul de strigare este 10% din prețul de începere. Se poate folosi si multiplu de 10%.

Vizitarea spațiilor scoase la licitație se poate face de luni până vineri între orele 8:30 – 15:30.
Licitația va avea loc în data de 08.05.2019, ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A, iar documentele pentru participarea la licitație se pot depune până pe 06.05.2019, ora 15:00 tot la sediul instituției.
Caietul de sarcini specific pentru licitație va putea fi achiziționat de la sediul  S.P.A.E.P.C.A Câmpina.
Informații suplimentare la telefon: 0344/108513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro.

22.02.2019 - Anunț - Închiriere spații comerciale din Complexul CORP C2 al Pieței Centrale, după cum urmează

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE  A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru:

Închiriere  spații comerciale din Complexul CORP C2 al Pieței Centrale, după cum urmează:
PARTER CORP C2: în suprafață de 137,79 mp.
DESTINAȚIE: comercializare produse textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004 ;
Prețul de pornire al licitației este de 2,0 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina din 31.01.2019. Tariful de închiriere este scutit de TVA.
ETAJ CORP C2: în suprafață de 304,62 mp, spațiu necompartimentat (open space).
Pentru suprafața de la etaj se pot amenaja spații de la 20 mp până la 304,62 mp.
DESTINAȚIE: comercializare produse textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004 ;
Prețul de pornire al licitației este de 1,5 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina din 31.01.2019. Tariful de închiriere este scutit de TVA.

Prioritate pentru închirierea spațiilor din Corp C2 o au dosarele cu solicitarea pentru întreaga suprafață .

PASUL DE LICITAȚIE: Pasul de strigare este 10% din prețul de începere. Se poate folosi și multiplu de 10%.

Vizitarea spațiilor scoase la licitație se poate face de luni până vineri între orele 8:30 – 15:30.
Licitația va avea loc în data de 06.03.2019, ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A, iar documentele pentru participarea la licitație se pot depune până pe 04.03.2019, ora 15:00 tot la sediul instituției.
Caietul de sarcini specific pentru licitație va putea fi achiziționat de la sediul  S.P.A.E.P.C.A Câmpina.
Informații suplimentare la telefon: 0344/108513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro.

21.03.2019 - Închiriere spații comerciale din Complexul CORP C1 al Pieței Centrale

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE  A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru Închiriere  spații comerciale din Complexul CORP C1 al Pieței Centrale, după cum urmează:


1. Două (2) spații comerciale în suprafață de 38 mp;
DESTINAȚIE: comercializare carne, produse din carne și alte produse agroalimentare conform HGR nr. 348/2004 ;
Prețul de pornire al licitației este de 2,5 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina din 31.01.2019. Tariful de închiriere este scutit de TVA.
Prioritate pentru închirierea spațiilor în suprafață de 38 mp o au dosarele cu LICENȚE DE FABRICAȚIE ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI DE PRODUSE ALIMENTARE.

2. Două (2) spații comerciale în suprafață de 14 mp;
DESTINAȚIE: comercializare produse agroalimentare, articole nealimentare de cerere curentă precum și alte produse meșteșugărești conform HGR nr. 348/2004 ;
Prețul de pornire al licitației este de 2,5 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina din 31.01.2019. Tariful de închiriere este scutit de TVA.

PASUL DE LICITAȚIE: Pasul de strigare este 10% din prețul de începere. Se poate folosi si multiplu de 10%.

Vizitarea spațiilor scoase la licitație se poate face de luni până vineri între orele 8:30 – 15:30.
Licitația va avea loc în data de 10.04.2019, ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A, iar documentele pentru participarea la licitație se pot depune până pe 08.04.2019, ora 15:00 tot la sediul instituției.

Caietul de sarcini specific pentru licitație va putea fi achiziționat de la sediul  S.P.A.E.P.C.A Câmpina.
Informații suplimentare la telefon: 0344/108 513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro.

20.02.2018 - Invitație de participare depunere ofertă pentru: „ Achiziția și montajul de panouri compartimentare vitrate de înălțime maximă 2.20 m, din profile extrudate aluminiu + geam de siguranță pentru lucrarea: Remobilare Corp C1 al Pieței Agroalimen

1. Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina, cu sediul în Câmpina, strada Republicii, nr. 16A, cod poştal 105600, telefon / fax 0344-108513, e-mail: piataagro@piatacampina.ro, vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului de prestări servicii, având ca obiect: „Achiziția și montajul de panouri compartimentare vitrate de înălțime maximă 2.20 m, din profile extrudate aluminiu + geam de siguranță pentru lucrarea: Remobilare Corp C1 al Pieței Agroalimentare Centrale Câmpina cu panouri nestructurale din materiale demontabile"
2. Obiectivul general este: Achiziția și montajul de panouri compartimentare vitrate de înălțime maximă 2.20 m, din profile extrudate aluminiu + geam de siguranță pentru lucrarea: „Remobilare Corp C1 al Pieței Agroalimentare Centrale Câmpina cu panouri nestructurale din materiale demontabile", conform cerințelor din caietul de sarcini
3. Sursa de finanţare: Buget propriu.
4. Procedura de atribuire: Achiziţie directă.
5. Tip contract: Servicii.
6. Cod CPV: 45421100-5 Instalare de uși, de ferestre și de elemente conexe (Rev.2)
7. Valoarea estimată totală: 36.500,00 lei, exclusiv TVA
8. Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scazut
9. Condiţii de participare: Documentele de calificare solicitate sunt următoarele:
• Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016;
• Declaraţie privind neîncadrarea în art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016;
• Certificat constatator eliberat de ONRC din care să reiasă corespondenţa obiectului de activitate cu obiectul contractului – în original sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informaţiile cuprinse in certificatul constatator trebuie să fie reale / actuale la data limită  de depunere a ofertelor;
• Informaţii generale.
Ofertantul trebuie să îndeplinească toate condiţiile de participare pentru a putea fi declarat admis.
10. Modul de prezentare a propunerii tehnice: Propunerea tehnică va respecta cerințele caietului de sarcini.
11. Modul de prezentare a propunerii financiare: Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate. Prețul se va exprima în lei, exclusiv TVA și va include toate operațiunile specificate în Caietul de sarcini.
12. Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.
13. Termen de prestare: 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului de achiziție, după atribuirea achiziției.
Înainte de elaborarea ofertei, este obligatorie vizita ofertantului la amplasamentul situat în Mun. Câmpina, str. Republicii, nr. 16 A, pentru efectuarea măsurătorilor exacte la fața locului, fiind direct răspunzător pentru acestea.
Ofertantul va prezenta oferta în limba română care va cuprinde: documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară. Răspunderea pentru modul în care este elaborată oferta va aparține în exclusivitate ofertantului.
Oferta va fi transmisă în plic închis, sigilat şi ştampilat  la adresa: Câmpina, strada Republicii nr. 16A. Data limită de primire a ofertei este 04.03.2019, ora 14°°. La depunere, plicul va fi însoţit de o scrisoare de înaintare cu specificaţia contractului pentru care se depune oferta. Oferta depusă la o altă adresă, sau după data limită și ora limită de depunere, nu va fi luată în considerare.
Ofertantul declarat câştigător va posta oferta financiară în catalogul electronic  SICAP în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării din partea autorităţii contractante în acest sens.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefon 0344/108513. Persoană de contact: Honciu Gabriela – consilier achiziţii publice.

Notă: Caietul de sarcini este atașat anunțului publicitar din SICAP, dar poate fi obținut odată cu formularele (documentele de calificare și planșele de arhitectură A06, A07, A09, A10 și A11), de la SPAEPCA Câmpina, în urma unei solicitări scrise, ce poate fi depusă la registratura instituției sau trimisă pe adresa de e-mail: piataagro@piatacampina.ro.

Mai mult...