Piata Centrala Campina Piata Centrala Campina Piata Centrala Campina Piata Centrala Campina

Piata Centrala Campina

Mai mult

Piata Centrala Campina

Mai mult

Piata Centrala Campina

Mai mult

Piata Centrala Campina

Mai mult

3.07.2017 - Serviciul public de administrare şi exploatare a pieţei centrale agroalimentare a municipilui Câmpina anunţă organizarea unui concurs pentru ocuparea postului contractual vacant:

MUNCITOR CALIFICAT  IN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV (perioada nedeterminata)

Conditii necesare:
- Studii medii, cu diploma de bacalaureat, in unul din domeniile: instalatii/ mecanic/ electric;
- Vechime in specialitatea studiilor: minim 3 ani.
- Programul concursului: 26.07.2017, ora 10,00 / proba scrisa
                                            28.07.2017, ora 10,00 / interviu

Dosarele se depun la sediul institutiei din Str. Republicii, nr. 16A, compartimentul resurse umane, pana in data de 18.07.2017 , orele 15:30.
Persoana de contact: Filip Ecaterina – Tel.: 0344-108513

 

Director,
NISTOR Marian - Tudor

13.06.2017 - Invitatie de participare depunere ofertă pentru lucrări: "Extindere sediu administrativ"

1. Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina, cu sediul în Câmpina, strada Republicii, nr. 16A, cod poştal 105600, telefon / fax 0344-108513, e-mail: piataagro@piatacampina.ro, vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului de lucrări: „EXTINDERE SEDIU ADMINISTRATIV”.
2. Obiectivul general este: extindere sediu administrativ SPAEPCA Câmpina – strada Republicii f.n.
3. Sursa de finanţare: Buget propriu.
4. Procedura de atribuire: Achiziţie directă.
5. Tip contract: Lucrări.
6. Cod CPV: 45210000-2 – Lucrări de construcții de clădiri (Rev.2).     
7. Valoarea estimată totală: 59.440,00 lei exclusiv TVA
8. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.
9. Condiţii de participare: Documentele de calificare solicitate sunt următoarele:
- Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 – formular ataşat;
- Declaraţie privind neîncadrarea în art. 59 din Legea nr. 98/2016 – formular ataşat;
- Certificat constatator eliberat de ORC din care să reiasă corespondenţa obiectului de activitate cu obiectul contractului – în original sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informaţiile cuprinse in certificatul constatator trebuie să fie reale / actuale la data limită  de depunere a ofertelor;
- Informaţii generale – formular ataşat;
- Contract de lucrări – formular atașat;
- Experiență similară: Ofertantul îndeplinește cerința de experiență similară dacă face dovada că a executat și dus la bun sfârșit, în ultimii trei ani (calculați prin raportare la data limită de depunere a ofertelor), lucrări similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri, în sumă de 50.000,00 lei exclusiv TVA. Se vor prezenta: copia contractului similar, proces verbal de recepție și recomandare din partea beneficiarului / document constatator.
- Garanție de participare: Cuantumul garanției de participare: 1.188,80 lei. Perioada de valabilitate a garanției: 90 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor.
Forma de constituire a garanției de participare:
1. Instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari;
sau
2. Ordin de plata (virament bancar) in contul Autorității Contractante RO31TREZ5225006XXX002347, deschis la Trezoreria Câmpina, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana cel tarziu la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Ofertantul trebuie să îndeplinească toate condiţiile de participare pentru a putea fi declarat admis.

10. Modul de prezentare a propunerii tehnice: Propunerea tehnică va respecta cerinţele caietului de sarcini.
11. Modul de prezentare a propunerii financiare:

Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate. Actul prin care operatorul economic îşi manifesta voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în relaţia contractuală cu autoritatea contractanta, îl reprezintă formularul de oferta - anexat, completându-se : Lista detaliată privind cantitătile de lucrări-Formular F3; Lista consumurilor de resurse de material (cu indicarea obligatorie a furnizorilor principalelor materiale de constructii si instalatii)- Formular C6; Lista consumurilor cu mana de lucru-Formular C7; Lista consumurilor de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii - formular C8; Lista consumurilor privind transporturile - formular C9 .
Preţul contractului este ferm şi nu se actualizează pe toată perioada de derulare.

12. Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.
13. Termen de execuție: 120 de zile, de la data semnării contractului.
14. Perioada de garanție acordată lucrărilor: 24 de luni.

Ofertantul va prezenta oferta în limba română, care va cuprinde obligatoriu: documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea financiară.
Răspunderea pentru modul în care este elaborată oferta va aparţine în exclusivitate ofertantului. Oferta incompletă va fi respinsă.
Oferta va fi transmisă în plic închis şi ştampilat  la adresa: Câmpina, strada Republicii nr.16A.
Data limită de primire a ofertei este 21.06.2017 ora 12°°. La depunere, plicul va fi însoţit de o scrisoare de înaintare cu specificaţia contractului pentru care se depune oferta.
Oferta depusă la o altă adresă, sau după data limită de depunere, nu va fi luată în considerare.
Ofertantul declarat câştigător va posta oferta financiară în catalogul electronic – SEAP – în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării din partea autorităţii contractante în acest sens.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefon 0344/108513. Persoană de contact: Crîjanovschi Georgeta – consilier economic.

Documentația de atribuire (caietul de sarcini, documentația tehnică,  formulare, propunere contract) se va putea obține de la sediul SPAEPCA Câmpina, în urma unei solicitări scrise, ce poate fi depusă la registratura instituției sau trimisă pe adresa de e-mail: piataagro@piatacampina.ro.

Mai mult...

Program

Luni - Vineri: 06:00 - 21:00

Sambata: 06:00 - 20:00

Duminica: 07:00 - 19:00