Piata Centrala Campina Piata Centrala Campina Piata Centrala Campina Piata Centrala Campina

Piata Centrala Campina

Mai mult

Piata Centrala Campina

Mai mult

Piata Centrala Campina

Mai mult

Piata Centrala Campina

Mai mult

20.02.2018 - Invitație de participare depunere ofertă pentru: „ Achiziția și montajul de panouri compartimentare vitrate de înălțime maximă 2.20 m, din profile extrudate aluminiu + geam de siguranță pentru lucrarea: Remobilare Corp C1 al Pieței Agroalimen

1. Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina, cu sediul în Câmpina, strada Republicii, nr. 16A, cod poştal 105600, telefon / fax 0344-108513, e-mail: piataagro@piatacampina.ro, vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului de prestări servicii, având ca obiect: „Achiziția și montajul de panouri compartimentare vitrate de înălțime maximă 2.20 m, din profile extrudate aluminiu + geam de siguranță pentru lucrarea: Remobilare Corp C1 al Pieței Agroalimentare Centrale Câmpina cu panouri nestructurale din materiale demontabile"
2. Obiectivul general este: Achiziția și montajul de panouri compartimentare vitrate de înălțime maximă 2.20 m, din profile extrudate aluminiu + geam de siguranță pentru lucrarea: „Remobilare Corp C1 al Pieței Agroalimentare Centrale Câmpina cu panouri nestructurale din materiale demontabile", conform cerințelor din caietul de sarcini
3. Sursa de finanţare: Buget propriu.
4. Procedura de atribuire: Achiziţie directă.
5. Tip contract: Servicii.
6. Cod CPV: 45421100-5 Instalare de uși, de ferestre și de elemente conexe (Rev.2)
7. Valoarea estimată totală: 36.500,00 lei, exclusiv TVA
8. Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scazut
9. Condiţii de participare: Documentele de calificare solicitate sunt următoarele:
• Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016;
• Declaraţie privind neîncadrarea în art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016;
• Certificat constatator eliberat de ONRC din care să reiasă corespondenţa obiectului de activitate cu obiectul contractului – în original sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informaţiile cuprinse in certificatul constatator trebuie să fie reale / actuale la data limită  de depunere a ofertelor;
• Informaţii generale.
Ofertantul trebuie să îndeplinească toate condiţiile de participare pentru a putea fi declarat admis.
10. Modul de prezentare a propunerii tehnice: Propunerea tehnică va respecta cerințele caietului de sarcini.
11. Modul de prezentare a propunerii financiare: Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate. Prețul se va exprima în lei, exclusiv TVA și va include toate operațiunile specificate în Caietul de sarcini.
12. Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.
13. Termen de prestare: 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului de achiziție, după atribuirea achiziției.
Înainte de elaborarea ofertei, este obligatorie vizita ofertantului la amplasamentul situat în Mun. Câmpina, str. Republicii, nr. 16 A, pentru efectuarea măsurătorilor exacte la fața locului, fiind direct răspunzător pentru acestea.
Ofertantul va prezenta oferta în limba română care va cuprinde: documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară. Răspunderea pentru modul în care este elaborată oferta va aparține în exclusivitate ofertantului.
Oferta va fi transmisă în plic închis, sigilat şi ştampilat  la adresa: Câmpina, strada Republicii nr. 16A. Data limită de primire a ofertei este 04.03.2019, ora 14°°. La depunere, plicul va fi însoţit de o scrisoare de înaintare cu specificaţia contractului pentru care se depune oferta. Oferta depusă la o altă adresă, sau după data limită și ora limită de depunere, nu va fi luată în considerare.
Ofertantul declarat câştigător va posta oferta financiară în catalogul electronic  SICAP în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării din partea autorităţii contractante în acest sens.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefon 0344/108513. Persoană de contact: Honciu Gabriela – consilier achiziţii publice.

Notă: Caietul de sarcini este atașat anunțului publicitar din SICAP, dar poate fi obținut odată cu formularele (documentele de calificare și planșele de arhitectură A06, A07, A09, A10 și A11), de la SPAEPCA Câmpina, în urma unei solicitări scrise, ce poate fi depusă la registratura instituției sau trimisă pe adresa de e-mail: piataagro@piatacampina.ro.

Mai mult...

14.02.2018 - INVITAŢIE DE PARTICIPARE depunere ofertă pentru: „Servicii de revizie și mentenanță pentru Instalația de detectare, semnalizare și alarmare incendiu (IDSAI) și Sistemele de supraveghere video aferente imobilelor: Corp C1 și Corp C2 ale S.P.A

1. Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina, cu sediul în Câmpina, strada Republicii, nr. 16A, cod poştal 105600, telefon / fax 0344-108513, e-mail: piataagro@piatacampina.ro, vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului: „Servicii de revizie și mentenanță pentru Instalația de detectare, semnalizare și alarmare incendiu (IDSAI) și Sistemele de supraveghere video aferente imobilelor: Corp C1 și Corp C2 ale S.P.A.E.P.C.A. Câmpina"
2. Obiectivul general este: Servicii pentru asigurarea reviziei și mentenanței la Instalația de detectare, semnalizare și alarmare incendiu (IDSAI) și Sistemele de supraveghere video, locațiile fiind cele indicate în Caietul de Sarcini la punctul 4
3. Sursa de finanţare: Buget propriu.
4. Procedura de atribuire: Achiziţie directă.
5. Tip contract: Servicii.
6. Cod CPV: 50610000-4 Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de securitate (Rev.2)
7. Valoarea estimată totală: 6.000,00 lei, exclusiv TVA
8. Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scazut
9. Condiţii de participare: Documentele de calificare solicitate sunt următoarele:
•    Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016;
•    Declaraţie privind neîncadrarea în art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016;
•    Certificat constatator eliberat de ONRC din care să reiasă corespondenţa obiectului de activitate cu obiectul contractului – în original sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informaţiile cuprinse in certificatul constatator trebuie să fie reale / actuale la data limită  de depunere a ofertelor;
•    Licența de funcționare în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 333/2003 - privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor - REPUBLICATĂ, în copie "conform cu originalul" și valabilă la depunerea ofertelor;
•    Autorizație IGSU pentru instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu - în termen de valabilitate și eliberate conform reglementărilor legale aplicabile, pentru executarea serviciilor, în copie "conform cu originalul";
•    Certificate de competență profesională pentru personalul desemnat, aflate în termen de valabilitate, în copie "conform cu originalul";
•    Experiența similară: Ofertantul îndeplinește cerința de experiență similară dacă face dovada că a prestat și dus la bun sfârșit, în ultimii trei ani (calculați prin raportare la data limită de depunere a ofertelor), servicii similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri. Se vor prezenta: copia contractelor similare, procese verbale de recepție și recomandări din partea beneficiarului.
•    Informaţii generale.
    Ofertantul trebuie să îndeplinească toate condiţiile de participare pentru a putea fi declarat admis.
10. Modul de prezentare a propunerii tehnice: Propunerea tehnică va respecta cerințele caietului de sarcini.
11. Modul de prezentare a propunerii financiare:
- Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate. Prețul se va exprima în lei, exclusiv TVA/lună și va include toate operațiunile specificate în Caietul de sarcini.
- Valoarea totală a contractului va rezulta prin înmulțirea tarifului lunar pentru toate sistemele, cu 10 luni. Se va complete valoarea în Formularul de ofertă.
Preţul contractului este ferm şi nu se actualizează pe toată perioada de derulare.
12. Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.
13. Termen de prestare: 10 luni de la data semnării contractului.
Înainte de elaborarea ofertei este obligatorie vizita ofertantului la locațiile S.P.A.E.P.C.A. Câmpina unde sunt instalate echipamentele. Atunci se va putea obține documentația de atribuire (caiet de sarcini, formulare, model de contract) de la sediul autorității contractante, în urma unei solicitări scrise.
Ofertantul va prezenta oferta în limba română care va cuprinde: documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară. Răspunderea pentru modul în care este elaborată oferta va aparține în exclusivitate ofertantului.
Oferta va fi transmisă în plic închis, sigilat şi ştampilat  la adresa: Câmpina, strada Republicii nr. 16A. Data limită de primire a ofertei este 25.02.2019, ora 14°°. La depunere, plicul va fi însoţit de o scrisoare de înaintare cu specificaţia contractului pentru care se depune oferta. Oferta depusă la o altă adresă, sau după data limită și ora limită de depunere, nu va fi luată în considerare.
Ofertantul declarat câştigător va posta oferta financiară în catalogul electronic  SICAP în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării din partea autorităţii contractante în acest sens.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefon 0344/108513. Persoană de contact: Honciu Gabriela – consilier achiziţii publice.

Mai mult...

Program

Luni - Vineri: 06:00 - 21:00

Sambata: 06:00 - 20:00

Duminica: 07:00 - 19:00